Voorwaarden

Terminologie

De termen; Hoeve De Groe, Hoeve, B&B zijn termen voor de B&B Hoeve De Groe. Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld via het contact formulier van onze en/of ander boeking sites, louter wanneer deze ook bevestigd zijn. Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd met het contactformulier en/of via een boeking site. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten. Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert. Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is. Contact formulier: Een op de website www.hoevedegroe.nl geplaatst formulier wat dient te worden ingevuld voor een reservering aanvraag bij de B&B Hoeve De Groe. Reservering: een bevestiging door de B&B Hoeve De Groe van een door de gast ingevuld en ingestuurd contact formulier. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

 

1.0    Algemene Voorwaarden B&B Hoeve De Groe

1.1    De B&B is beschreven in de website www.hoevedegroe.nl Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de Hoeve ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan  dergelijke verschillen.

1.2    Het minimum verblijf bij Hoeve De Groe is één nacht, gedurende diversen evenementen kan dit minimum 2 of 3 zijn.

1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen ingang.

1.4    Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur, Geluidsoverlast is gedurende u gehele verblijf niet toegestaan.

1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.

1.6    Huisdieren welkom in overleg met de eigenaren van de B&B.

1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, louter bij bevestiging ten tijde van de boeking van de B&B eigenaar is het mogelijk extra personen toe te laten.

1.8    Inchecken van 16.00-24.00 uur, uitchecken om 10.30 uur, later arriveren nog eerder uitchecken geven geen recht op restitutie.

1.9    Hoeve De Groe is geschikt voor kinderen.

1.2.0  De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.2.1 Gebruik BBQ na overleg met B&B eigenaar, na gebruik dient deze schoon worden achtergelaten. Bij verzuim hiervan worden er min. 20 euro extra schoonmaak in rekening gebracht

1.2.2 Gebruik van de wellness louter na toestemming en betaling

1.2.3 Gebruik fietsen louter na toestemming en betaling, zie ook aansprakelijkheid i.v.m. diefstal

1.2.4 Het terrein van B&B Hoeve de Groe wordt 24/7 bewaakt door een camera systeem. Deze camera’s zijn er voor u en onze veiligheid.

2.0    Tarieven

2.1    De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van terras-heaters, een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B www.hoevedegroe.nl en/of andere sites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling

3.1    De reservering is pas definitief na een bevestiging door B&B Hoeve De Groe.

3.2    De Hoofdgast kan er voor kiezen om de totale verblijfskosten vooraf in één keer aan de B&B over te maken.

3.3    Een voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt ten name van B&B Hoeve De Groe.

IBAN nr.: NL34ABNA0491848536 | BIC: ABNANL2A

3.4    De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. De B&B accepteert: Contante, Contactloze, Pin betalingen en de meeste Creditcards.

4.0     Annulering

4.1    Bij annulering minimaal 7 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (16.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het eventuele reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

4.2    Bij annulering minder dan 7 dagen maar meer dan 3 dagen voor aankomst wordt 50% van het totale verblijf in rekening gebracht, Bij minder dan 3 dagen word 85% berekend.

4.3    Om in aanmerking te komen onder 4.2 dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B te worden doorgegeven.

4.4    B&B Hoeve De Groe heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het eventueel reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

5.0     Schade

5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

5.3    Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6.0    Klachten

6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht

7.1      In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, pandemie, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid

8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade en/of vermissing van roerende en onroerende zaken; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.3 Het parkeren op het eigen terrein van de B&B geschied op eigen risico van de gast de B&B kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, verlies, inbraak aan enig voertuig van de B&B Gast

8.4    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.5 Fietsen verhuur, bij diefstal dient gast/huurder de sleutel terug te kunnen geven, kan de gast dit niet word er 250 euro in rekening gebracht. Met sleutel geld er een eigen risico van 150 euro

9.0    Privacy

9.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.